Religionsvetenskapliga skrifter

15 Titles

Bokserien Religionsvetenskapliga skrifter gavs ut vid ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi mellan åren 1983 och 2008. Några nytryck av delar av serien har även utkommit senare. Som seriens redaktör fungerade professor Nils G. Holm. Serien kom till som en följd av ett konkret behov av kurslitteratur inom ämnet religionsvetenskap och angränsande områden. I serien ingår följaktligen många böcker som fungerat som kursböcker vid olika universitet och högskolor runt om i Norden, bl.a. Religionspsykologins grunder, Judendomen i ljuset av dess högtider och Metodkompassen: kulturvetarens metodbok.  

I serien utgavs även ny forskning, bl.a. avhandlingar pro gradu med teman som kunde intressera en bredare publik, projektrapporter, monografier och samlingsverk kring aktuella frågeställningar inom religionsforskningen. Många prominenta nordiska forskare har gett ut verk i serien och serien var länge ett viktigt forum för forskning om religion på svenska. I serien har även getts ut en del litteratur på engelska och finska.  

Religionsvetenskapliga skrifter finns inte längre i tryck, men intresset för flera delar av serien är fortfarande stort. För att ge alla intresserade tillgång till serien beslöt Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i samråd med professor emeritus Nils G. Holm, ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi och författarna att digitalisera delar av serien och publicera dem open access i Edition.fi. Donnerska institutet ansvarar för den digitaliserade versionen av serien.  

De böcker i serien du hittar här har valts ut för att de fortfarande är i aktivt bruk och är aktuella för både forskning och undervisning. Om du inte hittar den bok i serien du söker bland de digitaliserade verken kan du ta kontakt med Donnerska institutet. Vi digitaliserar även gärna andra delar i serien.    

 

 

The book series Religionsvetenskapliga skrifter was published at the department the study of religions at Åbo Akademi University between 1983 and 2008. Some reprints have also been published later. Professor Nils G. Holm was the editor of the book series. The series was created to answer to a concrete need for course literature in the study of religions and related fields. Consequently, the series includes several volumes that have been used as course books in many universities in the Nordic countries, among them Religionspsykologins grunder, Judendomen i ljuset av dess högtider and Metodkompassen: kulturvetarens metodbok

The series also included new research, among others master theses treating themes of interest for a broader public, project reports, monographs and edited volumes focusing on current topics in the research on religion. Many prominent Nordic scholars have published their work in the series and the series was for a long time an important forum for research on religion conducted in Swedish. The series also includes some volumes written in English and Finnish.  

Religionsvetenskapliga skrifter is no longer in print, but the interest for many parts of the series is still great. To provide access to the series to all interested readers, the Donner Institute for Research in Religion and Culture together with Professor Emeritus Nils G. Holm, the study of religions at Åbo Akademi University and the authors have decided to digitize parts of the series and publish them open access in Edition.fi. The Donner Institute is responsible for the digitized version of the series. 

The books in the series that you find here have been selected on the basis that they are still in active use and topical in both research and teaching. If you cannot find the book in the series that you are looking for among the digitized volumes, contact the Donner Institute. We are happy to digitize other parts of the series as well.  

Online ISSN 2814-5216
Print ISSN 0780-1270