Bakom livshållningen: Studier i moderna livsåskådningar och deras begreppsliga förutsättningar

Downloads

Authors

Tage Kurtén
Åbo Akademi

Keywords:

livsåskådningar, livsåskådningsforskning, livssyner, religionsfilosofi, begrepp

Synopsis

Boken består av en rad artiklar med fokus på människors livsåskådningar. Kurtén tar sin ansats i den livsåskådningsforskning som startade på 1960- och 70-talen i Sverige och som fortsatt i hela Norden efter det. Han diskuterar och försöker klargöra begrepp som hjälper oss att förstå människors sätt att orientera sig i tillvaron. En stor utmaning i de nordiska, s.k. moderna och sekulariserade, samhällena har varit (och är fortfarande på 2020-talet) att jämföra människors sätt att idag förstå sig själva med den religiöst färgade tradition som präglat Norden i många århundraden. I bokens olika artiklar prövar författaren olika sätt att tolka och förstå konkret material såsom djupintervjuer och skönlitteratur. Flera av framställningens mest centrala begrepp, ”självklara förutsättningar”, ”tillit”, ”metafysiskt kontra existentiellt” m.fl., skulle komma att prägla Kurténs forskning inom såväl religionsfilosofi som etik under hela hans forskargärning. Hans praxisförankrade förståelse av livssyner distanserar sig från en mera substantiell tolkning på ett sätt som i senare religionsforskning lyfts fram bl.a. med begreppet ”lived religion”. 

Downloads

Published

1997-01-01

Online ISSN

2814-5216

Print ISSN

0780-1270