About the publisher

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning är ett privat forskningsinstitut i anslutning till Stiftelsen för Åbo Akademi. Vi samlar forskare, studerande och kulturaktiva och fungerar som en knutpunkt för forskning om religion och kultur i Finland och i Norden. Vi arbetar för att stärka forskningens synlighet och skapa utrymmen där ny kunskap kan födas.

The Donner Institute for Research into Religion and Culture is a private research institute connected to the Åbo Akademi University Foundation. We gather researchers, students and cultural agents and provide a meeting point for research on religion and culture in Finland and in the Nordic countries. We work to strengthen the visibility of research and create spaces where new knowledge can be born.

 

Copyright Notice

Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)

Du har tillstånd att:

På följande villkor:

  • Inga ytterligare begränsningar — Du får inte tillämpa lagliga begränsningar eller teknologiska metoder som juridiskt begränsar andra från att gör något som licensen tillåter.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

You are free to:

Under the following terms:

  • No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.