Laadunvarmistus ja vertaisarviointi

Tampere University Press on ottanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämän vertaisarviointitunnuksen käyttöönsä marraskuussa 2014. Olemme sitoutuneet noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja, sekä edistämään omassa toiminnassamme Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

Arviointiprosessi

Kirjaehdotuksen ja ensimmäisen käsikirjoitusversion arvioi aluksi TUPin toimitusneuvosto. Toimitusneuvosto tarkastelee käsikirjoituksen laatua ja soveltuvuutta TUPin profiiliin.

Alkuarvioinnissa lupaaviksi todetut käsikirjoitukset lähetetään (mahdollisen muokkauskierroksen jälkeen) arvioitavaksi vähintään kahdelle riippumattomalle asiantuntijalle. Arviointi voidaan toteuttaa osapuolten kanssa sopien joko molempiin suuntiin anonyymina (kaksoissokkoarviointi) tai avoimin identiteetein (avoin arviointi).

Vertaisarvioijaksi voidaan valita ainoastaan käsikirjoituksen suhteen riippumaton ja pätevä henkilö. Arviointitehtävään ei valita henkilöä, joka on kirjoittajakuntaan kuuluvan lähisukulainen tai joka toimii kirjoittajakuntaan kuuluvan esimiehenä, alaisena tai työn ohjaajana tai jolla on ollut yhteisiä julkaisuja kirjoittajan/kirjoittajien kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana. Tekijät voivat itse ehdottaa refereitä, mutta päätöksen arvioijista tekee aina TUPin toimitus. Huomioimme refereiden valinnassa myös sukupuoli-, kulttuuri- ja uravaihekysymykset tilannekohtaisesti.

Kustannuspäällikkö tekee julkaisupäätöksen vertaisarviointilausuntojen sekä toimitusneuvoston suosituksen perusteella. Vertaisarvioidut käsikirjoitukset voidaan joko hyväksyä julkaistavaksi sellaisenaan tai muutoksin tai ne voidaan hylätä perustellusta syystä. Mikäli arvioijat suosittelevat merkittäviä muutoksia käsikirjoitukseen, korjattu versio voidaan lähettää uudelle arviointikierrokselle.

Pääsääntöisesti julkaisupäätös tehdään ehdollisena, koska käsikirjoitukseen edellytetään lähes poikkeuksetta joitakin korjauksia ennen julkaisemista. Tekijällä on siis velvollisuus hyödyntää saamansa palaute ja selvittää muokatun version palauttaessaan muutosraportissa, miten tekstiä on muutettu. Tekijä saa julkaisupäätöksen ohessa alkuperäiset vertaisarviointilausunnot.

Editointi

Kirjahankkeesta vastaava julkaisuasiantuntija käy läpi käsikirjoituksen korjatun version kiinnittäen huomiota niin rakenteeseen, kieleen kuin tyyliin.

Plagiaatintunnistus

Käsikirjoitukset tarkistetaan Turnitin-ohjelmalla plagioinnin ja itseplagioinnin varalta. Tarkistus tehdään ennen kuin käsikirjoitus lähetetään vertaisarviointiin.

Pitkäaikaissäilytys

Tampere University Pressin kirjat tallennetaan arkistointikelpoisessa PDF/A-formaatissa julkaisuarkisto Trepoon. Lisäksi OAPENin kautta käytössä on Portico-palvelu.

Vertaisarvioijat

Vertaisarviointityön tärkeyttä korostaakseen ja läpinäkyvyyttä lisätäkseen TUP julkaisee oheisella vuosittain täydentyvällä listalla niiden arvioitsijoiden nimet, jotka ovat antaneet tähän suostumuksensa.