Kanssatutkimus: Ihanteet ja käytännöt

Kansikuva Kanssatutkimus.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Meri Kulmala (toim.)
Helsingin yliopisto
https://orcid.org/0000-0002-3834-9385
Sanna Spišák (toim.)
Turun yliopisto
https://orcid.org/0000-0002-4768-9752
Satu Venäläinen (toim.)
Itä-Suomen yliopisto
https://orcid.org/0000-0003-3298-1336

Avainsanat:

kvalitatiivinen tutkimus, osallistuminen, tutkimus, yhteistyö, yhdenvertaisuus, tutkimusetiikka, osallisuus, vaikuttaminen, kansalaistiede, avoin tiede, tiedepolitiikka, osallistuva tutkimustraditio, tiedon demokratisoituminen

Tiivistelmä

Ihmisten yhdenvertaisuuden esteitä tutkitaan yhä useammin osallistavin menetelmin ja kanssatutkimuksen keinoin. Kanssatutkimuksessa tutkimukseen osallistuviin ihmisiin suhtaudutaan oman elämänsä asiantuntijoina ja tasavertaisina tutkimuskumppaneina. Tällöin tutkimuksen lähtökohtana ovat ihmisten itse määrittämät tutkimusongelmat, tutkimusprosessille asetetut toiveet ja kaikkien osapuolten intressit huomioon ottava aktiivinen kumppanuus. Osallistumista tukevia menetelmiä hyödynnetään kanssatutkimuksessa erityisesti rakenteellisesti haavoittuvassa tai alisteisessa asemassa olevia ryhmiä koskevan tutkimustiedon syvemmäksi kontekstualisoimiseksi ja perinteisiin tutkimusasetelmiin liittyvien valtapositioiden horjuttamiseksi.

Kanssatutkimuksessa tutkimukseen osallistuvien ihmisten rooli on keskeisempi kuin perinteisemmässä tutkimuksessa. Kanssatutkimuksen yksi keskeisimmistä periaatteista on se, että kanssatutkijoilla a) voi olla erilaisia rooleja, b) heillä on mahdollisuus osallistua tutkimuksen eri vaiheisiin oman kiinnostuksensa ja resurssiensa mukaan ja c) kanssatutkijoiden osallistuminen voi olla monenlaista, eroja on muun muassa osallistumisen intensiteetissä. Ajatuksena on tarjota yhä useammille ihmisille mahdollisuuksia osallistua heitä itseään ja yhteisöjään koskevan tiedon tuottamiseen omista lähtökohdistaan käsin. Kanssatutkimus nähdään myös mahdollisuutena parantaa tutkimustiedon tarkoituksenmukaisuutta ja hyödynnettävyyttä. Kanssatutkimuksen tarkoituksena on aidosti lisätä vuorovaikutusta ja avoimuutta sekä laajentaa tieteen yhteiskuntavastuuta.

Luvut

 • Mitä on kanssatutkimus?
  Meri Kulmala, Sanna Spišák, Satu Venäläinen, Marjukka Laiho, Katariina Hakala, Tiina Rättilä
 • Kanssatutkimuksen tietoteoreettiset taustat
  Hanna-Kaisa Hoppania, Satu Venäläinen
 • Kanssatutkimus demokraattisena osallistumisena ja osallisuuden kokemuksena
  Tiina Rättilä, Päivi Eriksson, Katerina Bettin, Päivi Honkatukia
 • Kanssatutkimus ja valta :
  Auktoriteetista tasavertaisuuden ihanteeseen
  Marjukka Laiho, Nina Tokola, Päivi Eriksson
 • Tutkimuskohteesta tutkimuksen toteuttajaksi :
  Vertaisuuden rakentuminen kanssatutkimuksessa
  Outi Hietala, Meri Kulmala, Reetta Mietola, Tiina Sotkasiira, Mari Turja
 • Tutkimuseettinen sääntely ja kanssatutkimuksen arjen tilanteinen etiikka
  Sanna Spišák, Päivi Eriksson, Kaijus Ervasti, Katariina Hakala, Saana Raittila-Salo, Iiris Vainio
 • Kanssatutkimusta tutkimuspoliittisten intressien ristivedossa
  Meri Kulmala, Sanna Spišák, Satu Venäläinen, Katerina Bettin, Päivi Eriksson, Kaijus Ervasti, Katariina Hakala, Outi Hietala, Päivi Honkatukia, Hanna-Kaisa Hoppania, Marjukka Laiho, Reetta Mietola, Saana Raittila-Salo, Tiina Rättilä, Tiina Sotkasiira, Nina Tokola, Mari Turja, Iiris Vainio
Kansikuva Kanssatutkimus.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-03-15