Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen: Laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa

Kansi: Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen: Laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Kaisa Vehkalahti (toim.)
Sinikka Aapola-Kari (toim.)
Päivi Armila (toim.)

Avainsanat:

nuoruus, yläkoululaiset, siirtymävaihe, kaupungit, syrjäseudut, koulutus, vapaa-aika, seurantatutkimus, ammatillinen koulutus, muuttoliike, nuorisotutkimus, nuoret, nuoret aikuiset, aikuistuminen, arki, ajankäyttö, kaupunkitila, maaseutu, opiskelu, toisen asteen koulutus, ihmissuhteet, seurustelu, Suomi

Tiivistelmä

Nuoret ajassa on Suomessa harvinaislaatuinen laadullinen seurantatutkimus, jossa on seurattu noin sadan vuonna 2000 syntyneen nuoren elämänpolkuja peruskoulusta kohti aikuisuutta. Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista tietoa nuorten elämänkulusta eri puolilla Suomea. Seurantatutkimus käynnistyi lukuvuonna 2015–2016 viidellä tutkimuspaikkakunnalla, tuolloin peruskoulun yhdeksännellä luokalla olleiden nuorten kanssa. Tavoitteena on seurata nuorten elämää kymmenen vuoden ajan. 

Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen -teos kokoaa yhteen tämän laajan tutkimuksen kolmen ensimmäisen seurantavuoden aikana esiin nousseet keskeiset teemat ja tulokset. Kerromme eri puolilla Suomea asuvien nuorten elämän monenlaisista ulottuvuuksista: heidän arjestaan, tärkeistä ihmissuhteistaan, vapaa-ajastaan ja opiskelustaan, isoista ja pienistä muutoksista heidän elämänpoluillaan. Kuvaamme nuorten siirtymiä peruskoulusta toiselle asteelle; seuraamme heidän vaiheitaan noin viidentoista vuoden iästä täysi-ikäisyyden kynnykselle ja hiukan sen ylikin. 

Tutkimukseen osallistuneet nuoret ovat kotoisin eri puolilta Suomea, eri kokoisilta paikkakunnilta ja erilaisista sosiaalisista taustoista. He edustavat monia äidinkieliä, uskonnollisia ja etnisiä taustoja; tyttöjä ja poikia on ollut mukana suurin piirtein saman verran. Valtaosa nuorista on äidinkieleltään suomenkielisiä, mutta joukossa on myös merkittävä vähemmistö ruotsinkielisiä nuoria sekä nuoria, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. Osa heistä on itse muuttanut Suomeen, osa on syntynyt aiemmin Suomeen muuttaneille vanhemmille. 

Laadullisin osallistavin menetelmin toteutettu tutkimus tuo esiin nuorten omaa ääntä: he kertovat, mikä heitä innostaa, mikä mietityttää, kehen he tukeutuvat ja miten he näkevät tulevaisuutensa. He ovat kertoneet tutkijoille paljon arjestaan, harrastuksistaan, opiskeluistaan ja ensi askeleistaan työelämässä. Tutkijoiden analyysi nostaa esiin, miten erilaista eri puolilla Suomea asuvien ja erilaisista taustoista tulevien nuorten elämä voi olla. Osalla nuorista on ulottuvillaan merkittäviä resursseja, jotka tukevat heidän arkeaan ja elämänvalintojaan, kun taas toisten nuorten lähtökohdat ovat haastavammat, ja he joutuvat ponnistelemaan enemmän valintojensa eteen. 

Pitkittäistutkimuksen tavoitteena on aina näyttää ajassa tapahtuvia prosesseja tai ainakin luodata eri ajankohtien välissä tapahtunutta kehitystä ja etsiä yhteyksiä elämän varrella tapahtuneiden asioiden välille. Varsinkin nuorten elämässä tapahtuu usein lyhyessäkin ajassa merkittäviä muutoksia, joita ei tavoiteta yksittäisen ajankohdan tutkimuksissa. Tästä syystä Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen -teoksen pitkittäiset kuvaukset nuorten elämästä ovat erityisen kiehtovia. 

Tutkimustyötä on toteuttanut kahdentoista tutkijan joukko Nuorisotutkimusverkostosta sekä Helsingin, Itä-Suomen ja Oulun yliopistoista. Tutkimuksen aikana on toteutettu yli 300 erilaista haastattelua nuorten ja heidän parissaan työskentelevien aikuisten kanssa sekä tehty etnografista havainnointia tutkimuspaikkakunnilla. 

Kansi: Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen: Laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-11-04

Verkkokirjan ISSN

1799-9227

Kategoriat