Muistiinpanoja demokratiaoppitunnista: Millainen on lasten ja nuorten kunta 2010-luvulla?

Kansi: Muistiinpanoja demokratiaoppitunnista. Millainen on lasten ja nuorten kunta 2010-luvulla?

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Tomi Kiilakoski
Anu Gretschel

Avainsanat:

kunnat, koulut, päätöksenteko, poliittinen päätöksenteko, osallistuminen, osallisuus, lapset (ikäryhmät), nuoret, lähidemokratia

Tiivistelmä

Nuorisotutkimusseura ry on aktiivisesti seurannut ja tutkinut nuorisopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Lasten ja nuorten osallisuus, erityisesti siitä näkökulmasta, miten he itse asian kokevat, on ollut yksi pitkäkestoisista tutkimusaiheista. Osallisuutta kuntanäkökulmasta tutkiva Lasten ja nuorten kunta- tutkijaryhmä on julkaissut, kouluttanut sekä osallistunut aihealuetta koskevaan kehittämiseen 2000-luvun puolivälistä eteenpäin.

Julkaisussa Demokratiaoppitunti – lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa tehdään kokoava arviointi siitä, millainen on lasten ja nuorten osallisuuden tila tämän hetken Suomessa. Kirja on 24 asiantuntijan yhteisteos. Kirja perustuu pääosin lapsilta ja nuorilta itseltään kerättyyn aineistoon. Kirja on poikkitieteellinen. Sen valmistumista rahoitti Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma 2007–2011.

Kirjassa esitellään osallisuuden teoriaa, sen yhteyttä kansalaisuuteen ja hyvinvointiin sekä käsitellään osallisuuden ulottuvuuksia poliittisessa päätöksenteossa, palvelujen saajina sekä kansalaisyhteiskunnassa. Kirjan mukaan osallisuuden edistäminen edellyttää toimia useilla tasoilla sekä lasten ja nuorten monenlaisten tarpeiden, kulttuurien ja toimijuuksien tunnistamista.

Erityisesti kuntanäkökulma osallisuuteen on tärkeä, sillä kunta tuottaa lähipalvelut ja vaikuttaa lapsen ja nuoren lähiympäristön muovautumiseen. Kirjan kokonaisarvion mukaan lasten ja nuorten osallisuuden mahdollisuudet vaihtelevat kuntakohtaisesti. Suomalainen osallisuustyö on nojannut ryhmämuotoiseen toimintaan ja siinä on painottunut päätöksentekoon osallistuminen kansalaistoimintaa enemmän. Kirjan evaluaation mukaan olisi yhtäältä kehitettävä kaikkia ja lapsia nuoria koskevia laajempia mekanismeja sekä niiden vaikuttavuutta, vahvistettava erityisryhmien asemaa sekä tuettava yksilötason ratkaisuja.

Kansi: Muistiinpanoja demokratiaoppitunnista. Millainen on lasten ja nuorten kunta 2010-luvulla?

Tiedostolataukset

Julkaistu

2012-05-20

Verkkokirjan ISSN

1799-9227