Ei nuorille, vaan nuorten kanssa: Miten mitata liikuntakulttuurin muutosta Your Move -kampanjassa?

Kansi: Ei nuorille, vaan nuorten kanssa Miten mitata liikuntakulttuurin muutosta Your Move -kampanjassa?

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Päivi Berg
Anu Gretschel
Laura Humppila

Avainsanat:

nuoret, arviointitutkimus, liikuntaharrastus, liikuntakulttuuri, urheilu, kampanjat, vapaa-aika, kehittäminen

Tiivistelmä

Tavoitteena tässä arviointitutkimuksessa oli selvittää, millaisia vaikutuksia Your Move -kampanjalla oli nuorten (13–19-vuotiaiden) liikuntaharrastuneisuuden ja osallisuuden (toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksien) edistämiseen. Kampanjan päätoimintamuotona olivat nuorilta nuorille järjestetyt tapahtumat: alueelliset tapahtumat, nuorten omat tapahtumat kouluissa sekä Suurtapahtuma Helsingissä. Aineistona tutkimuksessa käytettiin sekä kampanjan dokumentti- että tutkimustiimin keräämää monipuolista kenttäaineistoa. Kampanjan saavutukset ovat lukumäärällisesti tarkasteltuna merkittäviä: yhteensä 141 tapahtumaan osallistui 114 100 nuorta ja niitä järjestämässä oli 4280 nuorta. Tapahtumien laatu sai nuorilta, opettajilta sekä lajiliittojen ja alueellisten liikuntaorganisaatioiden edustajilta pääosin hyvää palautetta. Tarkasteltaessa liikuntaharrastuneisuuden edistämistä, nuorten raportoimat mahdollisuudet ja koetut esteet liikunnan harrastamiselle ulottuvat omiin vanhempiin ja kavereihin liittyvistä tekijöistä oman elinympäristön estäviin ja mahdollistaviin seikkoihin. Nuorten omilla tapahtumilla kouluissa oli vaikutusta kenties enemmän nuorille annettujen vastuuroolien monipuolistumiseen (osallisuusnäkökulma) kuin välttämättä suoraan nuorten liikunta-aktiivisuuteen, sillä lajivalikoima tapahtumissa oli suhteellisen suppean nuorten joukon valitsema ja kytkökset mahdolliseen nuoria lähellä olevaan harrastustoimintaan vasta orastavia. Alueellisissa tapahtumissa ja Suurtapahtumissa laaja lajivalikoima tarjosi mahdollisuuksia kokeilla sekä itselle tuttuja että uusia lajeja. Kampanjassa aikaansaatiin isoja nuorten liikuntatapahtumia, joita nuoret olivat toteuttamassa. Tulevaisuudessa tapahtumiin voitaisiin lisätä entistä enemmän kytköksiä nuoria lähellä olevaan harrasteliikuntatarjontaan tai sen kehittämiseen heidän toiveensa huomioiden. Nuorten roolia tapahtuman järjestämisen eri vaiheissa voitaisiin myös entisestään lisätä. Yourmove.fi-sivusto saavutti vuoden 2011 tammi-kesäkuussa 147 415 kävijää, joista uniikkeja kävijöitä oli 100 702. Suurtapahtuman aikaan Your Moven Facebook-yhteisössä aktiivisia käyttäjiä kuukauden aikana oli yli 54 000. Kumpikin osa-alue saavutti tavoitteensa. Your Moven tuotteistamisessa tai brändäämisessä onnistuttiin, ja sosiaalisella medialla on ollut tässä merkittävä rooli. Kampanjan monipuoliset satsaukset mediaan ja sosiaaliseen mediaan tulevat oikeutetuksi kampanjan toimintojen jatkuessa myös tulevaisuudessa. Arvioimme, että Your Move -kampanjan ansiosta Nuori Suomi ja SLU ottivat merkittävän askeleen nuorten liikuntaharrastuneisuuden ja osallisuuden tukemisessa. Kampanjan teemojen toivotaan tulevaisuudessa korostuvan Nuoren Suomen ja SLU:n sekä jäsenorganisaatioiden strategisessa suunnittelussa.

Kansi: Ei nuorille, vaan nuorten kanssa Miten mitata liikuntakulttuurin muutosta Your Move -kampanjassa?

Tiedostolataukset

Julkaistu

2011-12-15