Koulukoti muutoksessa: Selvitys koulukotien asemasta ja tehtävästä

Kansi: Koulukoti muutoksessa. Selvitys koulukotien asemasta ja tehtävästä.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Elina Pekkarinen

Avainsanat:

koulukodit, toiminta, historia, nuoret, tukeminen, kuntoutus, lastensuojelu, tehtävät, tulevaisuus, sosiaalipalvelut, sote-uudistus, lapset, lastensuojelulaitokset, nuorisotutkimus, sosiaalityö

Tiivistelmä

Raportti perustuu Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) käynnistämään selvitykseen koulukotien asemasta ja tehtävästä uudistuvalla vaativien lastensuojelupalveluiden kentällä. Selvityksen on toteuttanut Nuorisotutkimusverkosto.

Koulukodit tarjoavat huolenpitoa ja perus- sekä lisäopetusta vaikeasti oireileville lapsille ja nuorille, joiden elämäntilanne edellyttää erityisen vankkaa tukea. Koulukodit toimivat paitsi erityisopetuksen piirissä myös psykiatrian sekä päihde- ja kriminaalihuollon palveluiden rajapinnoilla tarjoten tukea koko perheelle. Raportissa tarkastellaan viiden Valtion koulukodin sekä kahden yksityisen koulukodin toimintaa, tehtävää ja asemaa nykyisessä ja tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteessa.

Selvitys perustuu runsaaseen asiakirjamateriaaliin sekä kahdeksan koulukotijohtajan, kuuden erityistyöntekijän ja kolmen rehtorin haastatteluihin. Selvityksessä kootaan yhteen tietoa koulukotien historiasta ja nykyrakenteesta, koulukoteihin sijoitetuista nuorista ja heidän tuen tarpeistaan, koulukotien tarjoamasta hoidosta, kasvatuksesta ja kuntoutuksesta sekä koulukotien alueellisesta jakautumisesta ja niveltymisestä vaativimpien palveluiden kokonaisuuteen. Erikseen tarkastellaan koulukotien koulujen asemaa, tehtävää ja tulevaisuuden näkymiä. Selvityksessä luodaan katsaus siihen, miten koulukotien palvelut olisi tarkoituksenmukaista asemoida tulevalla sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden kentällä, sekä otetaan kantaa siihen, miten niiden toimintaa tulisi kehittää.

Selvitys osoittaa, että koulukoteihin sijoitetaan lapsia ja nuoria, joiden tuen tarpeisiin ei ole muualla pystytty vastaamaan. Lasten tukeminen edellyttää selkeätä arjen rakennetta, kykyä ammattitaitoiseen vuorovaikutukseen, monialaista osaamista ja koko perheen huomioimista. Koulukotihoidon ja -opetuksen tulisi olla oikea-aikaista ja riittävän pitkäkestoista. Koulukodeilla on halua kehittää verkostoyhteistyötä. Tulevaisuudessa ne niveltyvät luontevasti osaksi vaativaa erityisosaamista edellyttävien lasten ja perheiden palveluiden osaamis- ja tukirakenteita.

Kansi: Koulukoti muutoksessa. Selvitys koulukotien asemasta ja tehtävästä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2017-01-13

Verkkokirjan ISSN

1799-9227

Kategoriat