Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä: Katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon

Kansi: Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä. Katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Marja Peltola
Jenni Moisio

Avainsanat:

palvelut, lapset (ikäryhmät), nuoret, yhdenvertaisuus, osallisuus, kohtaaminen, koulutus, vapaa-ajantoiminnat, nuorisotyö, lastensuojelu, terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, vammaispalvelut

Tiivistelmä

Tämän katsauksen tarkoituksena on kerätä yhteen olemassa olevaa, pääosin suomenkielistä ja elektronisesti saatavilla olevaa tutkimusperustaista tietoa lasten ja nuorten palvelukokemuksista vuosilta 2000–2016. Katsauksen aineistoksi on elektronisten hakujen kautta valikoitu 224 tutkimuksellista julkaisua, joiden joukossa tieteelliset artikkelit ja selvitykset muodostavat yleisimmät julkaisutyypit.

Yleisimmät julkaisuissa käsitellyt palvelusektorit olivat perusasteen ja toisen asteen koulutus, lastensuojelu, harrastuspalvelut sekä nuorisotyö, mutta katsauksen piiriin on pyritty tavoittamaan laaja-alaisesti tutkimustietoa koskien sekä lapsille ja nuorille suunnattuja palveluita että kaikille ikäryhmille kohdistettuja palveluita, joita lapset ja nuoret käyttävät. Lisäksi tietoa on koottu kokemuksista erityisryhmille kohdennetuista palveluista ja erityisryhmien kokemuksista palveluiden piirissä. Monikulttuurisuus, lastensuojelun asiakkuus ja vammaisuus olivat julkaisuissa useimmin esillä olleita erityisteemoja. Lasten ja nuorten palvelukokemusten tutkimuksen kentältä on myös tunnistettavissa joitakin aukkokohtia, joita koskevaa tutkimusta katsaukseen tavoitettiin vain vähän. Näitä olivat perusterveydenhuollon palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä joidenkin erityisryhmien palvelut ja palvelukokemukset.

Katsauksen keskeisiksi käsitteiksi on nostettu osallisuus, yhdenvertaisuus ja kohtaaminen. Nämä teemat kulkevat poikkileikkaavalla tavalla läpi eri palvelusektoreita koskevissa julkaisuissa. Vaikka osallisuuden haaste on yhä useammin tunnistettu palvelukentällä, lasten ja nuorten kokemukset osattomuudesta, ohipuhumisesta ja mielipiteiden sivuuttamisesta palveluiden piirissä ovat edelleen hälyttävän yleisiä. Osallisuuden toteutumiseen palvelujen käytännöissä näyttää olevan vielä pitkä matka. Palveluiden yhdenvertainen saatavuus, lasten ja nuorten yhdenvertainen kohtelu palveluiden piirissä sekä heidän toimijuuttaan arvostava kohtaaminen ovat osallisuuden toteutumisen edellytyksiä. Palvelukohtaamisissa tulisi nykyistä paremmin mahdollistaa vaihtoehtoisia toiminnan, vuorovaikutuksen ja kohtaamisen tapoja sekä tunnistaa myös lasten ja nuorten vertaissuhteiden merkitys.

Kansi: Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä. Katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2017-03-28

Verkkokirjan ISSN

1799-9227

Kategoriat