Oikeus ja politiikka : Filosofisia esseitä

Oikeus ja politiikka : filosofisia esseitä

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Kimmo Nuotio; Heta Gylling; Ari Hirvonen; Jari Kauppinen; Toomas Kotkas; Arto Laitinen; Iivi Anna Masso; Mika Ojakangas; Pilvi Toppinen; Annamari Vitikainen

Avainsanat:

oikeusfilosofia, yhteiskuntafilosofia, poliittinen filosofia, valtiofilosofia, politiikka, moraali, oikeus (oikeudenala), monikulttuurisuus, demokratia, diskurssi, liberalismi, pluralismi, arvot, kulttuuri-identiteetti, kriittinen teoria, vähemmistöt, valta, oikeustiede, oikeusvaltio, etiikka, vapaus, Schmitt Carl, Benjamin Walter, Arendt Hannah, Foucault Michel, Habermas Jurgen, Pettit Phillip

Tiivistelmä

Aivan viime vuosina oikeuden ja politiikan suhteet ovat tulleet entistä polttavammiksi. Myös yhteistä tutkimuksellista maaperää yhteiskuntateoreetikoille, filosofeille ja oikeustieteilijöille on löytynyt. Oikeusteoriassa on ryhdytty pohtimaan oikeuden velvoittavuuden ja hyväksyttävyyden kysymyksiä aikaisempaa laajemmasta näkökulmasta. Vastaavasti yhteiskuntateoreetikot ja filosofit ovat uudelleen havahtuneet oikeutta koskeviin kysymyksiin. Nykyajan suurista muutoksista, jotka vaikuttavat oikeuden ja politiikan suhteeseen monin tavoin, voi mainita monikulttuurisuuden ja globalisaation. Länsimainen liberaali individualismi on joutunut erilaisten hyökkäysten kohteeksi, jolloin kysymyksiä oikeusvaltiosta ja oikeuden perimmäisestä sisällöstä on tarkasteltava uudelleen. Yhteiskuntatieteellinen teoretisointi ja moraalifilosofinen keskustelu ovat laajentuneet koskemaan erilaisten moraaliyhteisöjen oikeutta määritellä itse arvonsa. Artikkelikokoelma Oikeus ja politiikka: filosofisia esseitä sisältää oikeuden ja politiikan suhdetta monipuolisesti valaisevia kirjoituksia. Kirjoittajat ovat aihealueensa tunnettuja osaajia filosofian, politiikan teorian ja oikeustieteen piiristä. Teos on suunnattu oikeus- ja yhteiskuntafilosofiasta kiinnostuneille ja se soveltuu myös oppikirjana käytettäväksi. Kimmo Nuotio on Helsingin yliopiston oikeustieteen professori ja Suomen oikeusfilosofinen yhdistys ry:n puheenjohtaja. Heta Aleksandra Gylling on Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian dosentti.

Luvut

 • Multikulturalismikeskustelun moninaisia ongelmia
  Heta Gylling
 • Suvereeni ja päätös normin tuolla puolen: Schmitt ja Benjamin
  Ari Hirvonen
 • Hannah Arendt totuudesta ja valehtelusta politiikassa
  Jari Kauppinen
 • Michel Foucault’n käsitys oikeuden ja liberaalin poliittisen rationaliteetin välisestä suhteesta
  Toomas Kotkas
 • Persoonien välisestä tunnustuksesta
  Arto Laitinen
 • Keskusteleva demokratia ja perustuslaillinen oikeusvaltio. Onko osallistuvan kansanvallan ja liberaalin oikeusjärjestelmän suhde symbioottinen vai ristiriitainen?
  Iivi Anna Masso
 • Eettistä vai moraalista oikeutta? Oikeusvaltio monikulttuurisuuden paineessa
  Kimmo Nuotio
 • Oikeus ja omatunto Kreikan klassisella ajalla
  Mika Ojakangas
 • Philip Pettitin republikaaninen vapaus
  Pilvi Toppinen
 • Monikulttuurisuus ja kulttuurisen ryhmän määrittelyn ongelmat
  Annamari Vitikainen
Oikeus ja politiikka : filosofisia esseitä

Tiedostolataukset

Julkaistu

2007-01-01

Verkkokirjan ISSN

2954-1832

Painetun kirjan ISSN

1458-0446