Öppna forskningsmaterial och -metoder. Policy och åtgärdsprogram för det finländska högskole- och forskarsamfundet 2021–2025: Delpolicy 1 (Öppen tillgång till forskningsdata) och 2 (Öppen tillgång till forskningsmetoder och -infrastrukturer)

Illustration

Kirjoittajat

AVOTT Nationella samordningen av öppen vetenskap och forskning

Avainsanat:

öppen vetenskap, forskningsmetoder, forskningsmaterial, forskningsinfrastrukturer, öppen tillgång, öppna data

Tiivistelmä

Denna policy för öppen tillgång till forskningsdata och -metoder stöder Deklaration för öppen vetenskap och forskning 2020–2025 och dess övergripande princip om att forskning ska vara så öppen som möjligt och så sluten som nödvändigt. Denna policy bygger på omfattande nationellt och internationellt arbete samt dialog. Den har utarbetats av det finländska forskningssamfundet och koordinerats av Samordningen för öppen vetenskap och forskning (Vetenskapliga samfundens delegation i Finland). 

Policyn fokuserar på öppenhet hos forskningsdata, metoder och infrastrukturer. Den behandlar som en del av forskningens kvalitet och genomslagskraft under forskningens hela livscykel och som en möjlighet att främja global delaktighet inom forskning. Forskningsdata och forskningsmetoder betraktas som självständiga forskningsresultat, och policy uppmuntrar till att öppna forskningsprocessen så tidigt och i så stor utsträckning som möjligt samt kräver att begränsningar av öppenheten motiveras. Befintliga ramar, såsom FAIR-principerna, kan användas för att reglera graden av öppenhet för forskningsdata och olika typer av metoder. 

Denna policy omfattar alla områden inom högre utbildning och forskning. Forskningsgrenarnas mångfald utgör utmaningar när det gäller att tolka och implementera god praxis. I policyn betonas de allmänna principerna om ansvarsfull förvaltning av forskningsresurser, tillgång till lämpliga tjänster och ansvarsfull forskningsutvärdering. Dessa vägledande principer har formulerats som specifika mål och åtgärder för forskare, forsknings- och finansieringsorganisationer samt andra aktörer. Samordningen av öppen vetenskap och forskning kommer att följa upp genomförandet och den fortsatta utvecklingen av denna policy som en del av den nationella uppföljningen av öppen vetenskap

Illustration

Julkaistu

2023-11-07

Verkkokirjan ISSN

2670-062X