Uppföljningsmodell för öppen vetenskap och forskning - Principer och tillvägagångssätt

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Avoimen tieteen koordinaatio Samordningen av öppen vetenskap och forskning

Tiivistelmä

År 2020 tillsatte Den nationella styrgruppen för öppen vetenskap och forskning en arbetsgrupp för att utveckla nästa generations uppföljningsmodell för öppen vetenskap och forskning i Finland. Resultatet av arbetsgruppens arbete är den uppföljningsmodell som presenteras här och som består av föremålen för uppföljning, indikatorer och deras informationskällor.  Uppföljningen ger en situationsbild av de verksamhetsmodeller inom öppen vetenskap och forskning som tillämpas av det finländska forskningssamfundet och dess organisationer samt av de framsteg som gjorts. Som ram för uppföljningen fungerar Deklarationen för öppen vetenskap och forskning samt nationella policyer som tagits fram för att stöda den. Uppföljningens fokus ligger på att utvärdera i vilken grad de mål som anges i deklarationen och policyerna har uppnåtts.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-05-20

Verkkokirjan ISSN

2670-062X