Nivåindelning av de vetenskapliga publiceringskanalerna: Slutrapporten för Publikationsforum-projektet (2010-2012)

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Otto Auranen
Janne Pölönen
Inga Kontula

Tiivistelmä

I universitetens statsfinansieringsmodell för åren 2010-2012 har Undervisnings- och kulturministeriet använt vetenskapliga publikationer som en av indikatorerna för resursutdelning. Ca 2 % av medlen har delats ut enligt dessa. Inom universiteten har det ansetts vara ett problem både i denna modell och i den föregående modellen att publikationernas antal och inte deras kvalitet varit avgörande i fördelningen av resurserna. Rektorsrådet vid universiteten i Finland (UNIFI) tog sig för att grubbla över hur publikationernas kvalitet kunde tas i beaktande som grund för finansieringen. Arbetsgruppen som rektorsrådet tillsatt gjorde år 2009 upp en plan för utvecklandet av vetenskapliga publikationers kvalitetsbedömning.

För att utveckla kvalitetsbedömningen av vetenskaplig publiceringsverksamhet i Finland föreslog arbetsgruppen ett system med ett publikationsforum, dvs. att skapa en nivåindelning för vetenskapliga
tidskrifter, publikationsserier och förlag enligt norsk och dansk modell. Det beslöts att projektet skulle pågå från 1.8.2010 till 29.2.2012.

Kuvituskuva

Tiedostolataukset

Julkaistu

2012-01-01