Syytön tai syyllinen : tutkimus syyllisyyskysymyksen ratkaisemisesta

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Tatu Hyttinen

Avainsanat:

rikosoikeus, syyllisyys, harkintavalta, perustelut, oikeuslähteet, perusoikeudet, ihmisoikeudet

Tiivistelmä

Rikosasioissa tuomarilla on ratkaisupakko ja velvollisuus perustaa ratkaisu voi­massa olevaan oikeuteen. Jos teko täyttää rikosvastuun edellytykset, lainmukais­ta on ratkaista syyllisyyskysymys vastaajan vahingoksi. Sen sijaan jos teko ei ole lain mukaan rikos, lainmukaista on ratkaista syyllisyyskysymys vastaajan eduksi. Vaikka ratkaisuvaihtoehtoja on kaksi, oikeusvaltiossa vain toinen niistä voi olla oikea. Henkilö ei voi saman teon perusteella olla lain mukaan syytön ja syyllinen, vaan hän on syytön tai syyllinen.

Pääpiirteissään rikosoikeudelliset käytäntömme ovat toimivia, eikä niitä jat­kuvasti kyseenalaisteta. Tuomarien harkintavalta on kuitenkin kasvanut, samalla kun perus- ja ihmisoikeuksien merkitys on lisääntynyt rikosoikeudellisessa pää­töksenteossa. Tällä on vaikeita eikä aivan helposti ratkeavia seurauksia oikeus­varmuudelle ja rikoslain soveltamisen ennakoitavuudelle.

Teoksessa tarkastellaan syyllisyyskysymyksen ratkaisemiseen sisältyvää problematiikkaa, ja siinä vastataan seuraavaan kysymykseen: miten syyllisyys­kysymyksen ratkaiseminen on teoreettisesti hahmotettava - ja kuinka oikeustur­va ja rikoslain soveltamisen ennakoitavuus voidaan syyllisyysratkaisuissa opti­moida? Punaisena lankana ovat ratkaisutilanteet, joissa tuomari operoi rikoslain ja perus- ja ihmisoikeuksien leikkauspisteissä.

Tutkimuskysymykseen vastaaminen edellyttää pureutumista syyllisyyskysy­mysten taustalla piilevään oikeuslähdeopilliseen, lainsoveltamismetodiseen ja epistemologiseen problematiikkaan. Teoksessa konstruoidaan syyllisyyskysy­myksen ratkaisumalli sekä tuomarin harkintamalli, joihin tukeutuen syyllisyys­kysymys voidaan pyrkiä ratkaisemaan optimaalisella tavalla. Lisäksi tutkimuk­sen päättävässä ekskursiossa vastataan rikoslainkäytön legitimiteettiä koskevaan erityiskysymykseen eli siihen, miksi kiperissä syyllisyyskysymyksissä oikeus­turvasta voidaan tinkiä vastaajan vahingoksi.

Teos on mielenkiintoista luettavaa erityisesti rikosoikeudesta, perus- ja ihmis­oikeuksista, rikosoikeudellisesta ratkaisutoiminnasta ja oikeusteoriasta kiinnos­tuneille.

Väitöskirja: Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2015.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2015-01-01

Verkkokirjan ISSN

2814-8053

Painetun kirjan ISSN

0356-7206