Ikääntyminen, liikkuvuus ja kansainvälinen yksityisoikeus Euroopassa : vertaileva tutkimus rajat ylittävistä ongelmista sekä edunvalvonnasta Suomessa ja Espanjassa

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Katja Karjalainen

Avainsanat:

kansainvälinen yksityisoikeus, kansainvälinen perheoikeus, oikeusvertailu, Haagin kalastensuojelu, nsainvälinen yksityisoikeuden konferenssi, yleissopimus, EU-oikeus → kansainvälinen yksityisoikeus, edunvalvojat, edunvalvojat → Espanja, holhous, holhous → Espanja, valtuutus, ordre public, lainvalinta, pakottava säännös, kansainvälinen yhteistyö, ikääntyminen, aikuistensuojelu, liittymäperiaate

Tiivistelmä

Euroopassa väestö ikääntyy voimakkaasti ja on liikkuvampaa kuin koskaan ai­kaisemmin. Esimerkiksi Pohjois-Euroopan eläkeläiset suuntaavat kohti Etelä-Eu­rooppaa leppoisten eläkepäivien toivossa. Ikääntyvän väestön liikkuvuus tarkoit­taa väistämättä sitä, että myös rajat ylittävät edunvalvontaongelmat lisääntyvät.

Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi laati vuosituhannen vaih­teessa aikuisten suojelua koskevan yleissopimuksen, joka tuli kansainvälises­ti voimaan 1.1.2009. Teoksen keskiössä on tämä yleissopimus, jonka Suomi on voimaansaattanut vuonna 2011. Teoksessa tarkastellaan yleissopimusta sekä ver­taillaan aineellisoikeudellisia ja kansainvälisyksityisoikeudellisia aikuistensuoje­lusääntöjä Suomessa ja Espanjassa, joka ei ole voimaansaattanut yleissopimusta. Teoksessa nousevat esiin monet rajat ylittävän perheoikeuden keskeiset ongel­mat, jotka liittyvät esimerkiksi asuinpaikkaliittymään, sopeuttamisen vaikeuteen ja kansainvälisesti pakottavien normien asemaan. Lisäksi teoksessa sivutaan Haa­gin konferenssin lapsisopimuksia sekä Euroopan unionin kansainvälisyksityis­oikeudellista toimivaltaa ja sen laatimia kansainvälisyksityisoikeudellisia ase­tuksia.

Teoksessa tarkastellaan lainopillisen, kansainvälisyksityisoikeudellisen ja oikeusvertailevan metodin avulla aikuistensuojelusääntelyn heikkouksia ja aikuistensuojelun alan ongelmia sekä kansainvälisen yksityisoikeuden materialisoitumista ja tosiasiallista merkitystä. Lisäksi teoksessa arvioidaan eri kansain­välisyksityisoikeudellisten toimijoiden - kansallisen lainsäätäjän, Haagin kon­ferenssin ja Euroopan unionin - mahdollisuuksia laatia tehokasta ja kattavaa sääntelyä.

Teoksesta on hyötyä sekä kansainvälisyksityisoikeudellisten että edunvalvon­taoikeudellisten kysymysten kanssa työskenteleville asianajajille, tuomareille, ju­risteille ja tutkijoille.

Väitöskirja : Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2016.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2016-01-01

Verkkokirjan ISSN

2814-8053

Painetun kirjan ISSN

0356-7206