Tekijänoikeus omaisuutena: tutkimus suomalaisen tekijänoikeuden yleisistä opeista

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Martti Kivistö

Avainsanat:

tekijänoikeus, yleiset opit, oikeusperiaatteet, tekijänoikeus → EU-oikeus, tekijänoikeus → Saksa, tekijänoikeus → Pohjoismaat, säädösvalmistelu, lainsäädäntö, oikeushistoria, oikeusfilosofia, digitointi, varallisuus, omistusoikeus, perusoikeudet, subjektiiviset oikeudet, valtiosopimukset → tekijänoikeus

Tiivistelmä

Teoksessa tutkitaan suomalaisen tekijänoikeuden teoreettisten perusteiden muo­toutumista 1800-luvun lopulta alkaen. Tarkastelun kohteena on tekijänoikeus omaisuutena, jonka aineellista ulottuvuutta ovat muovanneet pyrkimykset yhtääl­tä turvata teoksen tekijälle esineoikeudelliseen omistajanvaltaan rinnastuva oi­keusasema, toisaalta rajoittaa tekijän oikeutuksia erilaisten yhteiskunnallisten ja muiden intressien hyväksi.

Tekijänoikeutta lähestytään sekä aatehistoriallisen että normianalyyttisen nä­kökulman kautta tukeutuen eri aikakausien tieteelliseen doktriiniin ja lainvalmis­teluaineistoihin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Tutkimuksessa syvennetään tekijän oikeutusten perusteita ja kehitellään tekijänoikeuden rajoitusten systema­tiikkaa. Erityistä huomiota kiinnitetään oikeuksien vaihdannan edellytyksiin ja sääntelyyn sekä tekijän asemaan markkinatoimijana.

Tarkastelun tuloksena esitetään tekijänoikeuden yleisten oppien rekonstruk­tio, jossa oikeusperiaatteilla on aiempaa keskeisempi rooli. Teoksessa seurataan yleisten oppien myöhempää kehitystä nykypäivään saakka ja tutkitaan erityisesti digitalisaation ja uuden perusoikeusdoktriinin vaikutuksia oikeudenalaan.

Väitöskirja : Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2016.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2016-01-01

Verkkokirjan ISSN

2814-8053

Painetun kirjan ISSN

0356-7206