Tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden kaksoissuoja

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Anu Pitkänen

Avainsanat:

tavaramerkit, mallisuoja, tekijänoikeus, kirjallinen teos, taiteellinen teos, tavaramerkit → EU-oikeus, Bernin sopimus 1886, TRIPS, yleissopimus, immateriaalioikeus, kumulaatio

Tiivistelmä

Teoksessa tarkastellaan tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden päällekkäi­syystilanteita. Tavaramerkkiä voidaan suojata sen saaman tavaramerkkisuojan li­säksi tekijänoikeudellisena kirjallisena tai taiteellisena teoksena. Tällöin suojan kohde täyttää tavaramerkki- ja tekijänoikeuslaissa säädetyt oikeussuojan kritee­rit. Tavaramerkki syntyykin usein luovan työn tuloksena.

Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota tavaramerkki- ja tekijänoikeusjärjestel­mien samankaltaisuuksiin ja eroihin sekä siihen, mitä kaksoissuojan myöntämi­sestä käytännössä seuraa. Erityisesti tarkasteltavaksi tulee, millä edellytyksin ja millä tavoin merkinhaltijalla on oikeus käyttää teosta tavaramerkissä. Tämän li­säksi tutkitaan, miten kaksoissuoja vaikuttaa merkinhaltijan oikeuksiin suhteessa kolmanteen.

Kirjassa käsitellään myös käytännön oikeuselämässä ongelmallisia ja tärkei­tä kysymyksiä, kuten toisen teoksen sisältävän tavaramerkin rekisteröintiä sekä oikeudenluovutuksiin liittyviä kysymyksiä, kuten luovutuksensaajan oikeutta muuttaa ja luovuttaa edelleen tekijänoikeudella suojattua tavaramerkkiä.

Immateriaalioikeuksien päällekkäisyyksien käytännön sovellutusten yleisyys ja merkitys ovat lisääntyneet viimeaikaisen oikeuskehityksen tuloksena huomattavasti. Erityisesti yleinen suuntaus immateriaalioikeuksien suoja-alojen laajentumiseen on vaikuttanut siihen, että yhdelle kohteelle voi yhä useammin olla tarjolla useita vaihtoehtoisia suojamuotoja. Teoksessa käsiteltyä tekijänoikeus­suojattua tavaramerkkiä voidaankin pitää hyvänä esimerkkinä siitä, miten madal­tuneet suojaedellytykset ja pidentyneet suoja-ajat ovat johtaneet siihen, että eri suojamuodot yhä useammin peittävät osin samoja ilmiöitä. Tämän vuoksi tutki­muksessa pohditaan, onko viimeaikaisen oikeuskehityksen myötä löydettävissä perusteita tavaramerkki- ja tekijänoikeuden kaksoissuojan rajoittamiselle.

Väitöskirja : Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2016.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2016-01-01

Verkkokirjan ISSN

2814-8053

Painetun kirjan ISSN

0356-7206