Ryhmänormit yrityksessä: tutkimus työntekijäryhmiä koskevien normien asemasta

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Jari Murto

Avainsanat:

yritykset, henkilöstö, työntekijät, normit, lainsäädäntö, sopimusvapaus, työehtosopimukset, yhteistoimintamenettely, soft law, henkilöstörahastot, työsuhde, työsopimukset

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan erilaisia yrityskohtaisia ja -tasoisia työoikeudellisia ryhmänormeja. Ryhmänormit määritellään työnantajan ja koko henkilöstön tai työnantajan ja jonkin työntekijäryhmän välisiin relaatioihin kohdistuviksi nor­meiksi. Ryhmänormien määrä ja merkittävyys on lisääntynyt paikallisen sopi­misen kehittymisen, yhteistoimintamenettelyiden laajenemisen sekä työnantajan johtamis- ja hallinnoimisjärjestelmien kehityksen myötä.

Ryhmänormeja ovat esimerkiksi lainsäädännön perusteella laadittavat suunni­telmat, työvoiman käyttöön liittyvät periaatteet ja järjestelyt, työehtosopimusten perusteella sovitut paikalliset sopimukset sekä palkkaus- tai työaikajärjestelmät, yritysten työsäännöt, yhteistoimintamenettelyiden neuvottelutulokset, sopimus­vapauden perusteella sovitut ryhmänormit, työntekijäryhmä- tai työyksikkökoh­taiset käytännöt sekä henkilöstön johtamis- ja hallinnoimisjärjestelmät, työn­antajan tarjoamat henkilöstöetuudet ja tulospalkkiojärjestelmät.

Tutkimuksessa selvitetään yritys- ja työpaikkatason normistojen asemaa ja oikeusvaikutuksia kehittämällä työoikeuden yleisiä oppeja siten, että ryhmänor­mien asema ja vaikutukset jäsentyvät osaksi työehtojen määrittymistä. Teoksessa otetaan käyttöön sekä henkilöstösuhteen että henkilöstösuhteen ehdon käsitteet, joilla kuvataan ryhmänormien asemaa työnantajan ja henkilöstön välisessä re­laatiossa. Työsuhteen ehtojenmääräytymisjärjestelmän arvioinnissa ja sen kehittämisessä punaisena lankana on työsuhdeopin hyödyntäminen. Tutkimuksessa tarkennetaan työsopimuksen ja työsuhteen ehdon käsitteitä.

Teos on ensimmäinen yrityskohtaisia ja -tasoisia ryhmänormeja tarkasteleva tutkimus. Se sisältää uutta tietoa erityyppisistä ryhmänormeista ja ennen kaik­kea työoikeuden keskeisimpiin oppirakennelmiin kuuluvasta työsuhteen ehtojen määräytymisjärjestelmästä. Tutkimuksessa hyödynnetään laajasti oikeuskäytän­töä. Kirja on hyödyllinen kaikille, jotka tarvitsevat tietoa työehtojen määrittymi­seen liittyvistä kysymyksistä.

Väitöskirja: Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2015.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2015-01-01

Verkkokirjan ISSN

2814-8053

Painetun kirjan ISSN

0356-7206