Lapsi, perhe ja tuomioistuin: lapsen prosessuaalinen asema huolto- ja huostaanotto-oikeudenkäynneissä

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Hannele Tolonen

Avainsanat:

lapsen oikeusasema, lapset, kuuleminen, oikeudenkäynti, huostaanotto, lapsen huolto

Tiivistelmä

Lapsen osallisuutta itseään koskevien asioiden käsittelyssä on korostettu kansal­lisessa lainsäädännössä ja lapsen ihmisoikeutena. Osallistumiseen ja suojeluun liittyvät kysymykset voivat kärjistyä oikeudenkäynneissä, joissa päätetään lap­sen läheissuhteista. Kaksi merkittävää tällaista asiaryhmää sijoittuu meidän jär­jestelmässämme eri tuomioistuinlinjoihin. Huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevat asiat käsitellään yleisissä tuomioistuimissa, kun taas huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta päättävät hallintotuomioistuimet. Menettelyillä voi olla liitännäisyyttä, jos samaan lapseen kohdistuu sekä yksityisen huollon järjes­tämistä että lastensuojelun toimenpiteitä. Lapsen asema näissä oikeudenkäyn­neissä on järjestetty eri tavoin.

Tässä prosessioikeuden alaan kuuluvassa tutkimuksessa vertaillaan lapsen pro­sessuaalisen aseman lähtökohtia huolto- ja huostaanotto-oikeudenkäynneissä sekä tarkastellaan hänen osallistumiselleen asetettavia laatuvaatimuksia. Erityi­sesti pohditaan, mitä oikeusturvaongelmia voi liittyä oikeudenkäynteihin, joissa nousee esiin kysymyksiä sekä huollon järjestämisestä että lastensuojelun tarpees­ta. Tutkimuksessa otetaan esille myös kysymykset lapsen erillisestä edustamisesta ja avustamisesta oikeudenkäynnissä sekä tällaiseen tehtävään määrättävän henkilön roolista. Oikeudellista lähdeaineistoa täydentää kotimaisista oikeuden­käynneistä kerätty tapausaineisto, josta selvitetään menettelyjen liitoskohtien piirteitä ja lapsen osallistumisen toteutumista. Menettelyille asetettavia vaati­muksia tarkastellaan myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäy­tännön valossa.

Väitöskirja: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2015.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2015-01-01

Verkkokirjan ISSN

2814-8053

Painetun kirjan ISSN

0356-7206